Eleni Foureira

How old is Eleni Foureira?


Eleni Foureira (Entela Fureraj) was born on 07 March 1987 Saturday in Fier, Albania.
So today, Eleni Foureira is 34 years old
Eleni Foureira is a Greek singer, actress and dancer. She lives in Athens, Greece.