Amaia Montero

How old is Amaia Montero?


Amaia Montero (Amaia Montero Saldías) was born on 26 August 1976 Thursday.
So today, Amaia Montero is 44 years old
Amaia Montero is a singer and songwriter.