Alexey Vorobyov

How old is Alexey Vorobyov?


Alexey Vorobyov (Alexey Vladimirovich Vorobyov) was born on 19 January 1988 Tuesday.
So today, Alexey Vorobyov is 34 years old
Alexey Vorobyov is a Russian singer and actor.